Aktualności

Kinga Sitko

15.10.2021

Założenia do projektu ustawy o ochronie sygnalistów.

W końcu pojawiły się założenia do długo oczekiwanego projektu ustawy wdrażającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Anna Kuś-Kluka

23.07.2021

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 15.06.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) i jej główne skutki dla podmiotów obowiązanych

W związku z wejściem w życiu nowelizacji wspomnianej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, szereg przedsiębiorców czeka nowość w postaci konieczności wdrożenia w. w. przepisów w ramach ich organizacji.

Celem tego artykułu jest przybliżenie nowych obowiązków spoczywających na tzw. podmiotach zobowiązanych, których katalog znajduje się w art. 2 ustawy.

Michał Kaczanowski

04.05.2021

Naruszenia ochrony danych osobowych w praktyce branży TSL w kwartalniku Czas na Transport Inelo

Mec. Mateusz Heinrich i mec. Kuś-Kluka we wspólnej publikacji przybliżają kwestie naruszenia ochrony danych osobowych w praktyce branży TSL. Publikacja powstała we współpracy z INELO i jest dostępna na łamach najnowszego wydania kwartalnika Czas na Transport.

 

Kwartalnik w wersji online jest już do pobrania TUTAJ

 

Zapraszamy do lektury.

Anna Kuś-Kluka

09.04.2021

Zielony certyfikat cyfrowy- zalecenia EROD oraz EIOD z dnia 6.04.2021 r.

17 marca 2021 r. Komisja Europejska przedłożyła wniosek w przedmiocie projektu rozporządzenia w sprawie zielonego certyfikatu cyfrowego ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w UE (2021/0068 (COD)), a także wniosek dotyczący obywateli państw trzecich legalnie przebywających lub zamieszkujących w UE (2021/0071 (COD)), których celem jest bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii Covid-19 na terenie Unii Europejskiej.

Anna Kuś-Kluka

29.03.2021

Kara upomnienia nałożona przez PUODO na spółkę z sektora medycznego – jakie wnioski praktyczne z niej płyną?

Decyzją z dnia 11.01.2021 r. o znaku DKN.5130.2815.2020 PUODO stwierdził naruszenie przez spółkę z sektora medycznego przepisów art. 5 ust. 1 lit. f), art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, które to w ocenie organu polegało na  doborze przez Administratora nieskutecznych zabezpieczeń systemu informatycznego oraz zaniechania regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych objętych naruszeniem.

 

W szczególności organ zwrócił uwagę na brak mierzenia i testowania  podatności, błędów oraz ich możliwych skutków dla tych systemów oraz podjętych działań minimalizujących ryzyko ich wystąpienia. PUODO jednakże, zważywszy na okoliczności sprawy, udzielił spółce jedynie kary upomnienia.

Anna Kuś-Kluka

19.03.2021

Obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych – ostrożności nigdy za wiele?

Ponownie przypominamy, iż Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, a w szczególności jego art. 33 oraz art. 34 nakładają na Administratora obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych pod pewnymi, określonymi w tychże przepisach warunkami.

Michał Kaczanowski

19.02.2021

Publikacja „Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych”, współautorstwa Patryka Prusa.

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się publikacja „Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych”, której współautorem jest Patryk Prus.

 

Przedstawił on w niej praktyczne aspekty korzystania z ulgi badawczo – rozwojowej oraz IP BOX.

 

Mateusz Heinrich

18.02.2021

Przetwarzanie danych pracowników tymczasowych – role agencji i pracodawcy użytkownika. Spotkanie eksperckie Polskiego Forum HR.

Radca Prawny Anna Kuś-Kluka uczestnikiem spotkania eksperckiego „Przetwarzanie danych pracowników tymczasowych – role agencji i pracodawcy użytkownika” w dniu 3 lutego 2021.

Anna Kuś-Kluka

14.01.2021

Administratorze, pamiętaj o niezwłocznym zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych!

Ten wpis ma na celu wskazanie na najnowsze stanowisko PUODO, które może mieć w opinii autora znaczne konsekwencje dla Administratorów, wyrażone w decyzji PUODO z dnia 9.12.2020 r., znak sprawy: DKN.5131.5.2020 w zakresie obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, bez względu na to, czy są konsekwencją działania (zawinionego lub nie) osoby fizycznej, której dane dotyczą, czy też Administratora.