Slider Prev
Powrót

Kinga Sitko

aplikant radcowski

Nowe obowiązki dla spółek partnerskich na gruncie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wskutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwanej potocznie AML) z dnia 30 marca 2021 r., z końcem października ubiegłego roku weszła nowelizacja nakładająca nowe obowiązki m.in. na spółki partnerskie prawa handlowego.

Przed zmianą ustawy jedynie spółki partnerskie oraz publiczne spółki akcyjne były wyłączone spod obowiązku, jaki nakładała na pozostałe spółki prawa handlowego ustawa AML. Na mocy nowelizacji, również spółki partnerskie zobowiązane są do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji.

Zgodnie z art. 16 ustawy nowelizującej termin zgłoszenia informacji przez spółki partnerskie i pozostałe podmioty wskazane  w art. 58 pkt 6-13 (np. spółdzielnie, fundacje) upływa 31 stycznia 2022 r.

Beneficjenci rzeczywiści są zobowiązani do dostarczenia danych spółce, by można było złożyć je do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zgłoszenie jest darmowe i można dokonać go w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej: http://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Przepisy nakładają obowiązek aktualizacji danych w Rejestrze w terminie 7 dni od ich zmiany w KRS. Natomiast w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany należy zgłosić zmiany, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS.

Osobą uprawnioną do dokonania zgłoszenia w imieniu spółki może być jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych.

Brak współpracy beneficjenta z podmiotem zgłaszającym może skutkować nałożeniem na niego kary w wysokości 50 000 zł.

Z kolei niezgłoszenie do rejestru informacji o beneficjentach rzeczywistych, może spowodować nałożenie na podmiot administracyjnej kary finansowej do wysokości 1 000 000 zł, także w sytuacji braku zgłoszenia do rejestru informacji aktualizujących.