Slider Prev
Powrót

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

Przejście zadośćuczynienia na następcę osoby prawnej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 43/17.

Sąd Apelacyjnego zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie następującej kwestii: „Czy na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 445 § 3 k.c. przechodzi na następcę prawnego osoby prawnej pod tytułem ogólnym roszczenie takiej osoby prawnej o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną w wyniku naruszenia jej dóbr osobistych w wypadku, gdy powództwo o zasądzenie tego zadośćuczynienia zostało wytoczone przed ustaniem takiej osoby prawnej?”.

 W odpowiedzi Sąd Najwyższy dnia 9 listopada 2017 r. podjął następującą uchwałę: ​Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych przechodzi na następcę prawnego pod tytułem ogólnym osoby prawnej, gdy powództwo o jego zasądzenie zostało wytoczone przed jej ustaniem (art. 448 w zw. z art. 445 § 3 i w zw. z art. 43 k.c.) – sygn. III CZP 43/17.

adw. Michał Kaczanowski