Audyt ochrony danych osobowych

Głównym założeniem audytu jest ocena stopnia przygotowania organizacji do realizacji obowiązków wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR).

 

 

Zakres audytu RODO

W ramach audytu ochrony danych osobowych:

 • identyfikujemy procesy, w ramach których przetwarzane są dane osobowe,
 • określamy status klienta w zakresie ról występujących wśród podmiotów przetwarzających dane osobowe (administrator, współadministrator, procesor, subprocessor)
 • badamy przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych określone w RODO dla poszczególnych procesów realizowanych przez klienta,
 • dokonujemy przeglądu stosowanych klauzul zgód na przetwarzanie danych,
 • dokonujemy przeglądu stosowanych klauzul informacyjnych (np. wobec pracowników, klientów i dostawców),
 • analizujemy dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (w tym dokumentację z procesu szacowania ryzyka dla czynności przetwarzania danych osobowych
 • weryfikujemy treści zawartych przez klienta umów powierzenia przetwarzania danych,
 • dokonujemy przeglądu procedur realizacji obowiązków ciążących na kliencie zgodnie z RODO (np. w zakresie zgłaszania naruszeń lub realizacji wniosków od podmiotów danych)
 • sprawdzamy stosowane środki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych pod kątem zgodności ze wskazaniami RODO i wewnętrzną analizą ryzyka.

Wynik prac: Raport

Wynikiem prac audytowych jest raport wraz z listą rekomendacji oraz planem wdrożenia przedstawiany kierownictwu podmiotu gdzie realizowany był audyt.
W praktyce raporty z audytów zawierają m. in.:

 • opis stanu faktycznego,
 • opis stwierdzonych nieprawidłowości z przywołaniem potwierdzających je dowodów,
 • poziom realizacji standardów wynikających z RODO,
 • rekomendowane działania naprawcze które mają podnieść poziom ochrony danych w organizacji,

proponowany harmonogram dalszych prac nad wdrożeniem rekomendacji.
Wśród przykładowych zagadnień wskazywanych w raportach przez zespół Juvo, których omówienie ma na celu, by klient osiągnął zgodność z RODO, znajdują się między innymi:

 • ustalenie odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych,
 • ocena w zakresie podlegania obowiązkowi powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • sugestie odnośnie sposobów dostosowania środowiska IT do wymogów RODO.