Kontrole i postępowania sądowe

Nasze wsparcie obejmuje szereg czynności wykonywanych podczas kontroli i postępowania podatkowego, w tym szczególności:

  • bieżące reprezentowanie klienta przed kontrolującymi i organem podatkowym;
  • przygotowywanie niezbędnych wyjaśnień udzielanych w trakcie kontroli;
  • sporządzanie i składanie pism procesowych, zastrzeżeń do protokołu kontroli, zażaleń na postanowienia, odwołań od decyzji;
  • zgłaszanie i popieranie wniosków dowodowych;
  • uczestnictwo w przesłuchaniu świadków, oględzinach i innych czynnościach procesowych;
  • przygotowanie oraz składanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • opracowanie strategii postępowania przed sądami administracyjnymi;
  • przygotowanie pism procesowych;
  • reprezentowanie strony w charakterze pełnomocnika i uczestnictwo w postępowaniu sądowym.