Podatki

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespołowi znakomitych prawników, kancelaria jest w stanie zapewnić swoim Klientom usługę doradztwa podatkowego na najwyższym poziomie, odpowiadającą ich indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom, nie tylko w ramach jednorazowych projektów i konsultacji, ale także jako część codziennego, stałego i długoterminowego doradztwa podatkowego.

Podatki

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego na rzecz podatników w każdym obszarze prawa podatkowego. W granicach obowiązującego prawa zawsze szukamy optymalnych rozwiązań, uwzględniających specyfikę prowadzonego biznesu.

Bieżące doradztwo w działalności gospodarczej

Nasze wsparcie w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego obejmuje m.in.:

 • sporządzanie kompleksowych opinii i wyjaśnień podatkowych dotyczących obowiązujących przepisów prawa, ich interpretacji oraz konsekwencji podatkowo-prawnych związanych z określonymi zdarzeniami gospodarczymi,
 • przedstawianie zwięzłych porad ustnych lub pisemnych związanych z konsekwencjami podatkowymi planowanych działań gospodarczych,
 • opiniowanie umów oraz innych dokumentów gospodarczych w świetle ich konsekwencji podatkowych,
 • doradztwo przy negocjacjach handlowych oraz analiza strategicznych decyzji biznesowych pod kątem podatkowym

Wnioski o interpretacje podatkowe

Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

 • profesjonalne przygotowanie wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego,
 • przygotowywanie wniosków o interpretację w trybie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • opiniowanie umów oraz innych dokumentów gospodarczych w świetle ich konsekwencji podatkowych,
 • przygotowanie środków zaskarżenia na niekorzystną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Planowanie podatkowe

W obszarze planowania podatkowego doradzamy klientom m.in. w zakresie:

 • wyboru optymalnych form organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przekształceń (podziału, łączenia, zmian form organizacyjnych) przedsiębiorstw,
 • opracowania strategii zarządzania podatkami,
 • optymalnego wykorzystania strat podatkowych,
 • wsparcie w zarządzaniu środkami trwałymi w celach optymalizacyjnych.
 • optymalizacji rozliczeń podatkowych nierezydentów.

Audyty i due dilligence

Nasze wsparcie obejmuje:

 • badanie prawidłowości kwalifikacji podatkowej zdarzeń gospodarczych,
 • weryfikację umów, dokumentów pod kątem skutków podatkowych,
 • identyfikację obszarów ryzyka podatkowego,
 • pomoc w ewentualnych korektach rozliczeń podatkowych,
 • określenie możliwych działań mających na celu optymalizację rozliczeń podatkowych,
 • analizę skutków podatkowych przekształceń, łączeń, podziałów przedsiębiorstwa.

Ceny transferowe

Pomagamy w uzyskaniu ulg i preferencji podatkowych w obszarze:

 • ulgi badawczo-rozwojowej,
 • IP BOX,
 • wspierania nowych inwestycji.

Kontrole i postępowania sądowe

Nasze wsparcie obejmuje szereg czynności wykonywanych podczas kontroli i postępowania podatkowego, w tym szczególności:

 • bieżące reprezentowanie klienta przed kontrolującymi i organem podatkowym,
 • przygotowywanie niezbędnych wyjaśnień udzielanych w trakcie kontroli,
 • sporządzanie i składanie pism procesowych, zastrzeżeń do protokołu kontroli, zażaleń na postanowienia, odwołań od decyzji,
 • zgłaszanie i popieranie wniosków dowodowych,
 • uczestnictwo w przesłuchaniu świadków, oględzinach i innych czynnościach procesowych,
 • przygotowanie oraz składanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • opracowanie strategii postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • przygotowanie pism procesowych,
 • reprezentowanie strony w charakterze pełnomocnika i uczestnictwo w postępowaniu sądowym.

Sprawy karne skarbowe

Zapewniamy kompleksową ochronę menedżerom i organizacjom przed odpowiedzialnością karną-skarbową.

Bronimy przedsiębiorców i menedżerów w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych w każdej fazie postępowania.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie członka naszego Zespołu w szczególności, doświadczenie nabyte na stanowisku oskarżyciela skarbowego, świadczymy profesjonalną ochronę przed zarzutami o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.