Prawo transportowe

Zespół JUVO od ponad dekady wspiera klientów branży TSL (transport, spedycja, logistyka), dlatego znamy wyzwania i problemy branży takie jak zatory płatnicze, niezasadne kary umowne, szkody w transporcie, odpowiedzialność na gruncie Konwencji CMR, oraz problematyczna  likwidacja szkód powstałych w transporcie.

Prawo transportowe

Znając specyfikę rynku i potrzeby podmiotów z branży TSL Kancelaria JUVO oferuje doradztwo i wsparcie w zakresie:

  • Przygotowywanie i analiza umów, zleceń transportowych, zleceń spedycyjnych i wszelkich ogólnych warunków umownych.
  • Wsparcie w zakresie szkód w transporcie w przewozach krajowych (Prawo Przewozowe) oraz międzynarodowych (Konwencja CMR).
  • Wsparcie w zakresie roszczeń związanych z niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przewozu (opóźnienia w dostawie, niepodstawienie pod załadunek, błędnie sporządzona dokumentacja przewozowa, etc.) w przewozach krajowych (Prawo Przewozowe) oraz międzynarodowych (Konwencja CMR).
  • Wsparcie i doradztwo w razie zablokowania dostępu do konta Trans.eu.
  • Obrona przed niezasadnymi karami umownymi i notami obciążeniowymi typowymi dla branży (przesunięcie terminów płatności lub kara umowna w razie niedostarczenie oryginałów dokumentacji, rozszerzony zakres odpowiedzialności za towar, niezasadne zakazy konkurencji etc.), które pozostają niedozwolone na podstawie zapisów Konwencji CMR.
  • Analiza ryzyk związanych z umowami ubezpieczenia (OCP, OCS i CARGO), w tym analiza zakresu ochrony ubezpieczeniowej, klauzul wyłączających odpowiedzialność oraz procedur i wymogów koniecznych do skutecznego uzyskania odszkodowania.
  • Reprezentowanie klientów w sprawach odszkodowawczych na gruncie polis OCP, OCS i CARGO związanych ze szkodami w transporcie, również na etapie postępowania sądowego.
  • Wsparcie i reprezentacja przed sądem w sprawach pracowniczych, w tym także w zakresie sporów pracowniczych.
  • Analiza i konsultacja umów leasingowych.
  • Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.