Slider Prev
Powrót

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

Tarcza antykryzysowa: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W ramach programu zwanego „tarczą antykryzysową” przewidziano dla Przedsiębiorców dopłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-2019.

Informacje dot. dopłat  do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla Przedsiębiorcy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-2019

 

W obliczu rozwijającej się wciąż pandemii wirusa Covid 2019  na całym Świecie, w tym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Przedsiębiorcy stają przed nowymi wyzwaniami.

Muszą dostosować się do trudnej sytuacji, w której się znaleźli, a tym samym  podjąć działania, które mają na celu ograniczenie zagrożenia zarażenia się koronawirusem wśród ich pracowników, jak i współpracowników, a także zapewnić ciągłość działania i rentowność prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w ramach pomocy w.w. podmiotom, w ramach programu zwanego „tarczą antykryzysowa” przygotował trzy następujące projekty ustaw:

  • ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców,
  • ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawy koronawirusowej;
  • ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W dniu 26.03.2020 r. wszystkie w.w. projekty ustaw zostały poddane I czytaniu na posiedzeniu Sejmu RP i przekazane pod głosowanie Senatu RP.

W związku z powyższym, zespół naszej Kancelarii opracował informację dot. dopłat  do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z zastrzeżeniem, iż w związku z trwającymi pracami parlamentarnymi, informacje te mogą ulec zmianie i aktualizacji ( są one aktualne na dzień 26.03.2020 r., nie zawierają tzw. poprawek, które mogą zostać wprowadzone w toku posiedzeń Izb).

Ustawa koronawirusowa zakłada m.in. takie instrumenty pomocowe dla Przedsiębiorców, jak przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy tj. możliwość wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, które to  stanowią następstwo epidemii wirusa Covid-19.

Dodatkowo, Przedsiębiorcom będą przysługiwać środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy z tytułu dofinansowań, o których mowa w uprzednim akapicie.

Dla uzyskania przez Przedsiębiorcę powyżej wskazanego wsparcia, muszą zaistnieć wszystkie poniżej wskazane przesłanki:

  1. zaistnienie przestoju ekonomicznego, bądź obniżenia wymiaru czasu pracy będące następstwem wystąpienia COVID-19;
  2. spełnienie przez Przedsiębiorcę kryteriów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), oraz nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
  3. skierowanie przez Przedsiębiorcę wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z projektowanymi założeniami, pracownikowi, który został objęty przestojem ekonomicznym Pracodawca wypłaci obniżone wynagrodzenie nie więcej niż o 50%, jednakże nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy takiego pracownika. Wynagrodzenie pracownika jest wówczas dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem w. w. wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie takie nie będzie jednak przysługiwało do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia wirusa COVID-19 Pracodawca ma prawo ograniczyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wówczas dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Minimalny procent spadku obrotów został zdefiniowany w projektowanej ustawie jako spadek o nie mniej niż 15% przez 2 miesiące, rok do roku, albo 25% miesiąc do miesiąca (art. 15g ust. 9 ustawy). Jest to następująca definicja legalna:

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1)   nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

2)   nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.”

 

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca wraz z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli takie nie działają u danego Pracodawcy- z przedstawicielami pracowników w trybie przyjętym u konkretnego Pracodawcy.

Ze względu na rozwojowy charakter kwestii prawnych dotyczących pandemii COVID-19 przypominamy, że nasz zespół świadczy porady prawne online, zaś powyższe informacje będą uzupełnianie o kolejne wpisy.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

biuro@kancelaria-hk.pl