Slider Prev
Powrót

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

Zakaz prowadzenia działalności wobec przedsiębiorców prowadzących baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness – stan prawny na dzień 30.12.2020 r.

Po wielu tygodniach działania pod pewnymi warunkami branża fitness znów zostaje całkiem zamrożona. Do 17 stycznia 2021 r. nie można ćwiczyć na siłowniach, a nowe przepisy ograniczają teraz też np. zajęcia w ramach treningów personalnych, zajęcia w ramach treningów crossfit lub inne zajęcia organizowane przez siłownie, baseny, aquaparki.

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.2020 r. zmieniającego w.w. Rozporządzenie do dnia 17.01.2021 r. co do zasady szereg przedsiębiorców obejmuje czasowy zakaz prowadzenia określonej przez akt wykonawczy działalności.

Podmiotami, wobec których zakaz określony w §10 ust. 2 i 3 Rozporządzenia z dnia 21.12.2020 r.  ma zastosowanie są przedsiębiorcy z branży sportowej, a to przedsiębiorcy prowadzący baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness, ale nie tylko, albowiem zakazem tym objęte są również podmioty prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z), a zatem działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca generalnie na celu poprawę samopoczucia.

Wyłomem od zasady, iż do 17.01.2021 r. zgodnie z §10 ust. 2 lit. a i b Rozporządzenia z dnia 21.12.2020 r. wskazane powyżej obiekty sportowe tj. baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness  winny być zamknięte, jest to, mogą one być otwarte wyłącznie w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, a zatem np. w sanatoriach, klinikach etc., a także dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. Wyłom ten nie znajdzie zastosowania do pozostałej działalności usługowej.

Należy zaznaczyć, że przepis ten stanowi istotną zmianę i ograniczenie możliwości funkcjonowania przedsiębiorców branży sportowej w stosunku do brzmienia poprzedniego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.10.2020 r., w którym wyjątek od ogólnego zakazu dotyczył obiektów sportowych przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. W.w. działanie legislacyjne stanowi swoiste doprecyzowanie i ograniczenie wyjątku od zasady.

Należy pamiętać, iż przedsiębiorcy, którzy w ramach wyjątku mogą prowadzić działalność gospodarczą w branży sportowej muszą każdorazowo wypełniać zalecenia i wytyczne GIS celem zapobiegania rozprzestrzeniania się Covid-19.

Abstrahując od powyższego, należy wspomnieć, iż zakaz ten został wprowadzony aktem prawnym wykonawczym, nie zaś w przepisach rangi ustawowej, co za tym idzie,  można by dywagować nad kwestią wadliwości nałożonych w.w. Rozporządzeniem ograniczeń w kontekście art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w brzmieniu: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.”, jednakże nie jest to przedmiotem niniejszego wpisu.

Zatem na początku roku 2021 towarzyszyć nam będzie widok opustoszałych sal treningowych, pytanie tylko na jak długo zakazy będą obowiązywać.