Kontrola trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu – założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

W najbliższym cyklu wpisów przyjrzymy się założeniom do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który 1 grudnia br. został uchwalony przez Sejm, a następnie 2 grudnia br. ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Co prawda, nadal istnieje możliwość zmiany projektowanych zapisów, niemniej jednak nakreśla się główne założenia projektu, z którymi zachęcamy się zapoznać.

W dzisiejszym wpisie pod lupę bierzemy założenia dotyczące kontroli trzeźwości i kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Najważniejsze założenia

 1. Możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę, jeżeli jest w stanie wykazać, iż jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
 2. Kontrola trzeźwości obejmuje:
  – badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.
 3. Pracodawca, z zastrzeżeniem lit. d) poniżej, będzie uprawniony do przetwarzania informacji o:
  – dacie,
  – godzinie i minucie badania,
  – wyniku badania wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości
  wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia  i będzie mógł przechowywać te informacje w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania.
 4. Jeśli pracodawca wobec pracownika zastosował karę: upomnienia, nagany lub karę pieniężną może on przechowywać informacje wskazane w lit. c) w aktach osobowych pracownika:
  – do czasu uznania kary za niebyłą zgodnie z art. 113 KP (po roku nienagannej pracy),
  – jeśli informacje stanowią dowód w postępowaniu – do czasu prawomocnego jego zakończenia.
 5. Obowiązek ustalenia w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy) kwestii takich jak:
  – wprowadzenie kontroli trzeźwości,
  – grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości,
  – sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości,
  – rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli,
  – czas i częstotliwość jej przeprowadzania
  O powyższym należy poinformować:
  pracowników co najmniej na 2 tygodnie przed jej wprowadzeniem – w sposób przyjęty u pracodawcy, a
  każdego nowozatrudnionego pracownika – przed rozpoczęciem świadczenia przez niego pracy u danego pracodawcy.
 6. Na żądanie pracownika, bądź pracodawcy badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.
 7. Organ przeprowadzający badanie, przekazuje pracodawcy i pracownikowi niedopuszczonemu do pracy informację w formie pisemnej, obejmującą:
  – imię i nazwisko osoby badanej oraz
  – jej numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  – datę, godzinę oraz minutę przeprowadzonego badania,
  – wynik badania.
  W przypadku przeprowadzenia kilku pomiarów organ przeprowadzający badanie przekazuje informację o czasie przeprowadzenia pomiarów i wyniku każdego z nich.
 8. W zakresie pisemnej informacji, o której mowa w lit. g) obowiązują analogiczne zasady przechowywania, jak w powyższych punktach.
 9. Analogiczne zasady, o których mowa w lit. a)-h) obowiązują w przypadku wprowadzenia przez pracodawcę badania na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.
 10. Do w.w. zmian zostanie wydane rozporządzenie wykonawcze.

W kolejnym wpisie przyjrzymy się głównym założeniom dotyczących pracy zdalnej.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych aktualności.