Slider Prev
Powrót

Kinga Sitko

aplikant radcowski

Zmiany w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o tzw. ochronie sygnalistów)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, pojawił się już czwarty projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (projekt z dnia 13 grudnia 2022 r.).

Jakie zmiany wprowadzono?

Można powiedzieć, że główne zmiany dotyczą dwóch obszarów, a mianowicie:

– zgłoszeń zewnętrznych,

– przepisów karnych.

W pozostałym zakresie nie zostały wprowadzone istotne zmiany, co z pewnością jest pozytywną informację dla przedsiębiorców obowiązanych do wdrożenia procedur zgłoszeń wewnętrznych.

ZMIANY W ZAKRESIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Z projektu ustawy całkowicie usunięto Rzecznika Praw Obywatelskich, który pierwotnie był głównym organem publicznym, którego zdaniem miało być przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych.

Obecnie wskazuje się, że zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez organ publiczny, którego definiuje się jako „naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej oraz inne organy państwowe, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Komisję Nadzoru Finansowego”.

Dodatkowo, zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane także do Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku, w którym zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do  przyjęcia zgłoszenia, natomiast zgłoszeń, które mogą stanowić przestępstwo, dokonuje się właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (stołecznemu) Policji, a w określonych przypadkach również prokuratorowi.

ZMIANY W PRZEPISACH KARNYCH

Kluczowe zmiany zostały wprowadzone w zakresie dwóch czynów zabronionych.

Po pierwsze, został zwiększony wymiar kary w stosunku do osób, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają dokonanie zgłoszenia przez inną osobę – pierwotnie była to kara grzywny bądź ograniczenia wolności. Obecnie zaś do tego katalogu dodano karę pozbawienia wolność do roku. Jeśli sprawca dodatkowo stosuje wobec tej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, podczas gdy wcześniej była to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W zakresie drugiego czynu tj. dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa faktycznie nie doszło, wymiar kary został złagodzony z kary 3 lat pozbawienia wolności do 2 lat pozbawienia wolności.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, gdyby jednak pojawiła się kolejna wersja projektu.