Outsourcing IOD

Wsparcie w ramach usługi outsourcingu IOD obejmuje:

 • informowanie Klienta oraz jej pracowników o obowiązkach, wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych, (w oparciu o stały monitoring przepisów powszechnych i sektorowych w obszarze ochrony danych, orzeczeń europejskich i krajowych sądów oraz decyzji i stanowisk Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • prowadzenie regularnych audytów zgodności organizacji Klienta z przepisami z zakresu ochrony danych oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Klienta,
 • opracowywanie procedur wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych oraz implementacja odpowiednich procedur obowiązujących w ramach grupy kapitałowej na poziomie międzynarodowym,
 • szkolenie dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • opracowanie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • wsparcie w sytuacjach występowania naruszeń ochrony danych osobowych, w tym ich zgłoszenia Prezesowi Urzędu, jak również poinformowania o nich osób, których dane dotyczą
 • reprezentowanie podczas kontroli PUODO,
 • odpowiadanie na pytania lub wnioski osób których dane dotyczą,
 • koordynacja procesu analizy ryzyka związanego z procesami przetwarzania danych osobowych,
 • doradztwo w przedmiocie wprowadzania stosownych zabezpieczeń informatycznych,
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych.