Prawo Transportowe

Zespół JUVO od ponad dekady wspiera klientów branży TSL (transport, spedycja, logistyka), dlatego znamy wyzwania i problemy branży takie jak zatory płatnicze, niezasadne kary umowne, szkody w transporcie, odpowiedzialność na gruncie Konwencji CMR, oraz problematyczna likwidacja szkód powstałych w transporcie.

Znając specyfikę rynku i potrzeby podmiotów z branży TSL Kancelaria JUVO oferuje doradztwo i wsparcie w zakresie:

  • przygotowywanie i analiza umów, zleceń transportowych, zleceń spedycyjnych i wszelkich ogólnych warunków umownych;
  • wsparcie w zakresie szkód w transporcie w przewozach krajowych (Prawo Przewozowe) oraz międzynarodowych (Konwencja CMR);
  • wsparcie w zakresie roszczeń związanych z niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przewozu (opóźnienia w dostawie, niepodstawienie pod załadunek, błędnie sporządzona dokumentacja przewozowa, etc.) w przewozach krajowych (Prawo Przewozowe) oraz międzynarodowych (Konwencja CMR);
  • wsparcie i doradztwo w razie zablokowania dostępu do konta Trans.eu;
  • obrona przed niezasadnymi karami umownymi i notami obciążeniowymi typowymi dla branży (przesunięcie terminów płatności lub kara umowna w razie niedostarczenie oryginałów dokumentacji, rozszerzony zakres odpowiedzialności za towar, niezasadne zakazy konkurencji etc.), które pozostają niedozwolone na podstawie zapisów Konwencji CMR;
  • analiza ryzyk związanych z umowami ubezpieczenia (OCP, OCS i CARGO), w tym analiza zakresu ochrony ubezpieczeniowej, klauzul wyłączających odpowiedzialność oraz procedur i wymogów koniecznych do skutecznego uzyskania odszkodowania;
  • reprezentowanie klientów w sprawach odszkodowawczych na gruncie polis OCP, OCS i CARGO związanych ze szkodami w transporcie, również na etapie postępowania sądowego;
  • wsparcie i reprezentacja przed sądem w sprawach pracowniczych, w tym także w zakresie sporów pracowniczych;
  • analiza i konsultacja umów leasingowych;
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych;