Praca zdalna – założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

W ostatnim wpisie omówione zostały główne założenia zmiany kodeksu pracy dot. kontroli trzeźwości i kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony głównym założeniom nowelizacji kodeksu pracy dot. pracy zdalnej.

Główne założenia dot. pracy zdalnej

 1. Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).
 2. Uzgodnienia dot. wykonywania pracy zdalnej mogą być realizowane w trakcie zatrudnienia (z inicjatywy obu stron stosunku pracy), jak i na etapie zawierania umowy o pracę.
 3. Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy:
  1) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
  2) w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej – jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.
 4. Przy czym pracodawca może cofnąć polecenie, o którym mowa powyżej,
  z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
 5. W razie zmiany warunków lokalowych również polecenie pracy zdalnej może zostać cofnięte (wówczas następuje to niezwłocznie).
 6. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 KP:
  pracownicy w ciąży,
  pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
  pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
  O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.
 7. Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, bądź organizacjami związkowymi, jeśli nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni, pracodawca określa je w regulaminie po konsultacji z organizacjami związkowymi.
 8. W przypadku braku porozumienia lub regulaminu obowiązujących u pracodawcy, może on wydać polecenie dot. pracy zdalnej.
 9. W porozumieniu oraz regulaminie określa się w szczególności:
  1) grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
  2) zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 6724 § 1 pkt 2 lub 3;
  3) zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 6724 § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 6724
  4) zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
  5) zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
  6) zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  7) zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
  8) zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.
 10. Pracodawca musi:
  1) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
  2) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
  3) pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie, poleceniu;
  4) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.
 11. Strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania określone w projekcie ustawy.
  W takim przypadku, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.
 12. Obowiązek pokrycia powyższych kosztów, albo wypłaty ekwiwalentu, może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.
 13. Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Pracownik wykonujący pracę zdalną potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z procedurami, oraz jest obowiązany do ich przestrzegania.
 14. Pracodawca wobec pracownika musi spełnić wymagania dot. BHP i instruktażu stanowiskowego.
 15. Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Chcesz być na bieżąco ze zmianami w omawianej nowelizacji? Zachęcamy do śledzenia zakładki „Aktualności”.