UPORCZYWE NIEWPŁACANIE PODATKU Cz. 1

W dobie wywołanego przez pandemię kryzysu gospodarczego, już pojawiają się liczne problemy z terminowym spłacaniem zobowiązań i to zarówno tych prywatnych, jak i publicznych (publicznoprawnych). Branże nie objęte nowym pakietem pomocy finansowej na przestrzeni kilku następnych kwartałów, będą narażone na dokonywanie wyboru pomiędzy opłaceniem składek i podatków, a zapłaceniem faktur na rzecz swoich kontrahentów.

W niniejszym wpisie zajmiemy się skutkami braku terminowej zapłaty podatku na rzecz Skarbu Państwa. Każdy bowiem przedsiębiorca występuje wobec organów podatkowych jako podatnik i/lub płatnik podatku, w tej drugiej formie tylko w przypadku posiadania jakichkolwiek pracowników. Jako podatnik przedsiębiorca opłacać zaś musi zaliczki na własny podatek dochodowy (PIT lub CIT) oraz opłacać musi podatek VAT (podatek od towarów i usług), jeżeli jest zobowiązany przepisami prawa podatkowego do naliczania podatku VAT.

Przedsiębiorca w przypadku braku wpłaty podatku (PIT,CIT lub VAT) w terminie odpowiednio do 20 lub 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, poza konsekwencjami w postaci skierowania przeciwko takiemu przedsiębiorcy postępowania egzekucyjnego, naraża się również na sankcję karną stosowaną przez organ podatkowy. Kodeks karny skarbowy w art. 57 wskazuje bowiem, że: „Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”. Naruszenie tego przepisu stanowi zatem o popełnieniu wykroczenia skarbowego i umożliwia organowi podatkowemu ukaranie takiego sprawcy. Organ może nałożyć na podatnika karę w postaci mandatu (w przypadku zapłacenia podatku) lub grzywny nałożonej przez organ (jako dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przy jednoczesnej wpłacie zaległego podatku) lub grzywny sądowej w sytuacji braku zapłaty zaległego podatku. W przypadku zakończenia sprawy w drodze mandatu przedsiębiorcy może grozić kara w wysokości od 260 zł do 5200 zł. W przypadku zaś zakończenia sprawy poprzez nałożenie grzywny, jej wysokość może zostać ustalona w przedziale od 260 zł do 52 000 zł, a jeżeli grzywna ta nałożona zostanie przez sąd wyrokiem nakazowym to jej wysokość wskazana będzie w przedziale pomiędzy 260 zł, a 26 000 zł.

Powyższe kwoty obowiązują jednak tylko na rok 2020, w przypadku bowiem podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, mandaty i grzywny o ulegają odpowiedniemu zwiększeniu. W 2021 roku z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia do 2800 zł, mandaty i grzywny wynosić będą odpowiednio:

a) mandat – od 280 zł do 5600 zł
b) grzywna – od 280 zł do 56 000 zł
c) grzywna w wyroku nakazowym – od 280 zł do 28 000 zł.

W następnym wpisie zajmiemy się zaś samą definicją „uporczywości” w nie wpłacaniu należnego podatku, która faktycznie decyduje czy organ podatkowy może ukarać lub żądać ukarania podatnika.

>>> Link do drugiej części wpisu <<<