Slider Prev
Powrót

Mateusz Heinrich

radca prawny / partner

W postępowaniu o zawezwanie ubezpieczyciela do próby ugodowej właściwy miejscowo jest sąd siedziby ubezpieczyciela.

Sądu Najwyższy uchwałą z dnia 18.11.2015 r. wydaną w sprawie o sygn. III CZP 60/15 stwierdził, iż w postępowaniu o zawezwanie ubezpieczyciela do próby ugodowej w sprawie o roszczenia wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujących roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń właściwy jest sąd określony w art. 185 KPC.

Przedmiotowa uchwała jest skutkiem skierowania przez Sąd Okręgowy w Toruniu do Sądu Najwyższego zapytania prawnego: Czy w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej przeciwnika będącego ubezpieczycielem, właściwym do rozpoznania sprawy jest wyłącznie sąd ogólnie właściwy dla przeciwnika, czy też możliwe jest rozpoznanie jej przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia jeśli uprawniony dokona takiego wyboru?

 

SN stwierdził w uchwale, iż w przypadku zawezwania do próby ugodowej stosowanie mają przepisy art. 185 k.p.c. tj. – bez względu na właściwość rzeczową – sprawę rozpoznaje sąd rejonowy ogólnie właściwy dla przeciwnika. W praktyce oznacza to, że instytucja często stosowana (niestety z uwagi nie ugodowe stanowiska ubezpieczycieli) wyłącznie do przerwania biegu przedawnienia, będzie wymuszała na poszkodowanych udanie się do siedziby ubezpieczyciela. Oznacza to w praktyce konieczność prowadzenie postępowania w Warszawie, gdyż gro ubezpieczycieli właśnie tam posiada swe siedziby rejestrowe. Wyjątkiem są tu tylko STU Ergo Hestia wraz z MTU (Sopot), TU Uniqa (Łódź) i TU Europa S.A. (Wrocław).

Wcześniejsze – jak się okazuje w świetle przedmiotowej uchwały – nieprawidłowe stosowanie w stosunku do zawezwanie do próby ugodowej przepisów art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm) pozwalających na rozpoznanie sprawy wg właściwości miejscowej poszkodowanego było bez wątpienia bardziej korzystne właśnie dla poszkodowanych przy dochodzeniu swych praw od ubezpieczycieli.

Michał Kaczanowski

Adwokat